ඔබත් නිතරම හිසරදයෙන් වේදනා විදින කාන්තාවක්ද?

/
ඔබත් නිතරම හිසරදයෙන් වේදනා…