තුන් ලොවම වශීකරන මාතාංගේස්‌වරී යන්ත්‍රය

/
තුන් ලොවම වශීකරන මාතාංගේස්‌වරී…

මහා බලගතු ස්ත්‍රිවශි යන්ත්‍රය - අත්දුටුවයි සත්‍යයි

/
මහා බලගතු ස්ත්‍රිවශි යන්ත්‍රය…

ඔබත් නිතරම හිසරදයෙන් වේදනා විදින කාන්තාවක්ද?

/
ඔබත් නිතරම හිසරදයෙන් වේදනා…

sanjeewa kulupana

/
https://kulupanabandara.blogspot.com/p/201003.html?fbcli…