ඇරුණ ගුරුතුමා 0760759113

/
අරුණ ගුරුතුමාගේ ගුරුකම්…

තුන් ලොවම වශීකරන මාතාංගේස්‌වරී යන්ත්‍රය

/
තුන් ලොවම වශීකරන මාතාංගේස්‌වරී…

මහා බලගතු ස්ත්‍රිවශි යන්ත්‍රය - අත්දුටුවයි සත්‍යයි

/
මහා බලගතු ස්ත්‍රිවශි යන්ත්‍රය…